Prihlásiť

Obnoviť heslo

Registrovať

Fakturačná adresa
Dodacia adresa

Dopytový formulár

Ochrana osobných údajov

Nižšie uvedené pravidlá ochrany osobných údajov sú platné pre podnikateľské aktivity obchodnej spoločnosti SAGANSPORT s.r.o., IČO: 47846470, so sídlom Duklianska 15, 085 01 Bardejov, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, oddiel Sro, vložka číslo - 30656/P (ďalej len ako SAGANSPORT s.r.o). Tieto pravidlá sú platné pre celú prevádzku internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou SAGANSPORT s.r.o (ďalej súhrnne ako internetové obchody alebo internetový obchod).

SAGANSPORT s.r.o. je vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a používateľov internetových obchodov SAGANSPORT s.r.o. Správcom osobných údajov v zmysle ZOOU a nariadenia.

Adresa pre doručovanie: SAGANSPORT s.r.o., Duklianska 15, 085 01 Bardejov

Telefónne číslo: +421 911 252 012

Kontaktný e-mail: [email protected]

Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na zákazníkov a používateľov internetových obchodov SAGANSPORT s.r.o., ktorí sú fyzickými osobami.


1. Užívateľský účet

Na každom z internetových obchodov prevádzkovaných SAGANSPORT s.r.o. máte možnosť zaregistrovať sa ako nový zákazník/používateľ a čerpať tak množstvo výhod. Do registračného formulára je nutné vyplniť požadované údaje, najmä meno, priezvisko, adresu, telefón a kontaktný e-mail. Odoslaním týchto údajov a potvrdením zaslaného e-mailu dôjde k založeniu používateľského účtu. Týmto poskytujete SAGANSPORT s.r.o. osobné údaje a súhlasíte s ich spracovaním, ako ste boli informovaní pri vyplnení registračného formulára a jeho odoslaní.

Pre prístup do používateľského účtu je nevyhnutné zvoliť užívateľské meno a heslo. Zvoľte ich prosím tak, aby ste v maximálnej možnej miere zamedzili ich neoprávneného použitia treťou osobou. Hoci sa snažíme Vaše osobné údaje maximálne chrániť, pri užití správnych prihlasovacích údajov už nemôžeme ďalej overovať, či ste to skutočne Vy, kto sa k účtu prihlasuje. Ak by došlo k zneužitiu Vašich prihlasovacích údajov, získa ten, kto údaje zneužil, prístup k Vašim osobným údajom zadaným pri registrácii. Prihlasovacie údaje do užívateľského konta preto uchovávajte v tajnosti. V opačnom prípade nenesie SAGANSPORT s.r.o. zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu či údajov v ňom obsiahnutých treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorého založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. Rovnako môžeme naložiť aj s užívateľským účtom, prostredníctvom ktorého bude dochádzať k porušovaniu legislatívy alebo dobrých mravov. V prípade zmien vo Vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte, prípadne môžete využiť niektorý z vyššie uvedených kontaktov k tomu, aby ste nám zmenu oznámili.


2. Ochrana osobných údajov

Vyplnením objednávky, založením užívateľského účtu, prihlásením k odberu noviniek, komentovaním a hodnotením tovaru či uplatnením práv z kúpnej zmluvy poskytujete SAGANSPORT s.r.o. niektoré Vaše osobné údaje. Ako Vás informujeme pri zadaní osobných údajov, väčšinou z týchto úkonov udeľujete súhlas so spracovávaním poskytnutých osobných údajov v uvedenom rozsahu a k uvedeným účelom, a to vo väčšine prípadov až do doby vyjadrenia nesúhlasu s ďalším takýmto spracovaním. Pre spracovanie Vašich osobných údajov totiž musíme vždy mať zákonný dôvod. V prípade registrácie na odber noviniek a založenie používateľského účtu bez objednania tovaru je takým zákonným dôvodom Váš súhlas so spracovaním Vašich údajov, ktorý udeľujete odoslaním zadaných osobných údajov a načítaním odkazu z potvrdzovacieho e-mailu. Ak údaje zadávate pri objednávke tovaru, jeho vrátení alebo reklamácii, je zákonným dôvodom ich spracovania skutočnosť, že údaje potrebujeme k uzavretiu kúpnej zmluvy a plneniu našich povinností z nej vyplývajúcich. V niektorých prípadoch môžeme časť Vašich osobných údajov (napríklad e-mailovú adresu) spracovávať z dôvodu nášho oprávneného záujmu, ktorým je najmä rozvoj, propagácia a zlepšovanie nášho podnikania.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZOOU"), v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (ďalej len ako "nariadenie").


2.1 Čo je osobným údajom?

Osobným údajom je taká informácia, ktorú nám poskytujete v rámci vyplnenia objednávky, registrácie a ďalších činností na niektorom z internetových obchodov prevádzkovaných SAGANSPORT s.r.o. alebo pri osobnom rokovaní na kamennej predajni. Osobným údajom sa rozumie každá informácia, ktorá identifikuje alebo môže identifikovať konkrétnu osobu. Osobnými údajmi sú tak najmä, ale nie výlučne, meno a priezvisko, fotografie, dátum narodenia, e-mailová adresa a adresa bydliska či telefónne číslo. Môžu nimi byť ale aj menej obvyklé údaje, ako je napríklad číslo účtu, pretože aj jeho prostredníctvom môže dôjsť k identifikácii konkrétnej osoby.

Niektoré údaje získavame automaticky v priebehu Vašej návštevy internetového obchodu. Týmito údajmi sú IP adresa, typ prehliadača, zariadenie a operačný systém, doba a počet prístupov na webové rozhranie, informácie získané pomocou súborov cookie a ďalšie podobné informácie. Upozorňujeme, že tieto ďalšie údaje môžeme získavať aj bez založenia užívateľského účtu a bez ohľadu na to, či na internetovom obchode nakupujete alebo nie. Tieto ďalšie údaje nám pomáhajú zisťovať súbory cookie, o ktorých používaní sme Vás informovali po Vašom príchode na stránky internetového obchodu.

Nie je rozhodujúce, či osobné údaje zdieľate na internete alebo pri objednávke tovaru na predajni. Pokiaľ i tam, pri osobnom kontakte s našim zamestnancom, informujete svoje osobné údaje za účelom objednania tovaru či jeho dodania, vzťahujú sa na Vás ďalej uvedené informácie.


2.2 Ako sú osobné údaje využívané?

Prostredníctvom osobných a ďalších údajov Vám umožňujeme prístup k Vášmu užívateľskému účtu a využívanie s tým spojených výhod v rámci vášho pohybu na stránkach internetového obchodu. Sú pre nás tiež potrebné v prípade, že u nás objednáte tovar, aby sme vedeli, s kým zmluvu uzatvárame, mali Vám tovar ako doručiť a v prípade potreby Vás mohli kontaktovať.

Údaje ďalej využívame pre komunikáciu ohľadom riadenia Vášho používateľského účtu a pre užívateľskú podporu. Údaje môžu byť použité pre zlepšovanie našich služieb, a to vrátane využívania na analýzu správania používateľov stránok internetových obchodov prevádzkovaných SAGANSPORT s.r.o.

Údaje môžu byť tiež využité k obchodným a marketingovým účelom, tj. k vedeniu databázy zákazníkov, registrovaných užívateľov a odberateľov noviniek a k ponuke tovarov a služieb, a to po dobu neurčitú, najdlhšie však do vznesenia námietky či žiadosti o vymazanie údajov, čo je v týchto pravidlách vysvetlené ďalej. Odoslaním objednávky alebo založením používateľského účtu súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, o čom sme Vás pred poskytnutím osobných údajov informovali.

Súhlas so zasielaním obchodných oznámení a elektronickej pošty za účelom priameho marketingu môžete tiež kedykoľvek odvolať formou e-mailu na našu kontaktnú emailovú adresu alebo prostredníctvom odkazu v obchodnom oznámení.


2.3 Ako spravujeme a spracovávame Vaše osobné údaje?

Spoločnosť SAGANSPORT s.r.o. je správcom osobných údajov v zmysle ZOOU aj nariadenia.

Spracovaním Vašich osobných a ďalších údajov môžeme poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. Spracovateľom je osoba, ktorej za nami stanoveným účelom odovzdáme Vaše osobné údaje a táto s nimi nemôže svojvoľne nakladať, ale vždy len spôsobom, ktorý jej určíme. Môže to byť napríklad prevádzkovateľ dátových úložísk, na ktorých máme Vaše osobné údaje uložené.

Osobné údaje z uskutočnených obchodov budú spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na splnenie kúpnej zmluvy a pre zabezpečenie realizácie práva a povinností kupujúceho i predávajúceho. Údaje spracované z týchto dôvodov nebudú spracovávané po dobu dlhšiu ako 10 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pokiaľ budú osobné údaje spracovávané na základe registrácie na odber noviniek či vytvorenie používateľského účtu, budú údaje spracované do okamihu, kedy odvoláte Váš súhlas so spracovaním osobných údajov pre tieto účely, alebo nám dáte iným spôsobom najavo, že si už spracovanie Vašich údajov neželáte. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.


2.4 Komu sú osobné údaje odovzdávané?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej ďalšej osobe bez toho aby sme Vás o tejto možnosti pri ich získaní neinformovali, pokiaľ nutnosť odovzdanie údajov nevyplýva z povahy účelu, ku ktorému sú poskytované. Tieto ďalšie osoby môžu byť predstavované externými dopravcami a osobami podieľajúce sa na dodanie tovaru, prípadne poskytnutie služby. Takýmto osobám sú Vaše osobné údaje predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru alebo poskytnutie služby. Ak budeme Vaše údaje využívať na marketingové účely, môžeme ich odovzdať osobe, ktorá pre nás tieto činnosti zabezpečuje, a to opäť len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre poskytovanú marketingovú službu.


2.5 Aké práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov máte?

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte celý rad práv a oprávnení, ktoré môžete voči správcovi osobných údajov uplatňovať. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom spracovávaným SAGANSPORT s.r.o. a právo na informácie o ich spracovaní (informácie o účele spracovania, aké údaje o vás spracovávame, informácie o zdrojoch týchto údajov, informácie o príjemcoch týchto údajov). Tieto informácie Vám budú bez zbytočného odkladu poskytnuté na požiadanie, rovnako tak ako potvrdenie, či o vás nejaké osobné údaje spracovávame. Za poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov môžeme požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Ďalej máte právo požadovať opravu nepresných alebo následne zmenených osobných údajov alebo ich vymazanie, prípadne namietať proti spracovaniu osobných údajov. Na základe Vašej písomnej žiadosti odstránime Vaše osobné údaje z databázy. Žiadosť o výmaz osobných údajov by mala byť založená na niektorom z dôvodov ustanovených v čl. 17 ods. 1 nariadenia. Do doby, než rozhodneme o Vašej požiadavke na opravu osobných údajov či ich vymazanie máte právo požadovať, aby sme spracovanie dotknutých údajov obmedzili.

Ak osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Pokiaľ ho odvoláte, nie je tým dotknutá oprávnenosť spracovania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

V prípade, že Vaše údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu na ich spracovanie, máte právo namietať proti takémuto spracovaniu a my Vaše údaje nebudeme spracovávať až do doby, než preukážeme závažné oprávnené dôvody na ich spracovanie. Ak by naším oprávneným záujmom bol priamy marketing, bude vznesenie námietky bez ďalšieho znamenať ukončenie spracovania osobných údajov na tento účel.

Ak je právnym dôvodom spracovania vašich osobných údajov udelenia súhlasu s ich spracovaním a je vykonávané automatizovane, t. j. napríklad ich automatickým uložením do databázy po ich zadaní v internetovom obchode, máte právo požadovať, aby sme Vám za účelom ich odovzdania inému správcovi tieto údaje poskytli v strojovo čitateľnom formáte.

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť alebo spracovateľ osobných údajov vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré je v rozpore s ZOOU alebo nariadením, môžete:

  • požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie,

  • požiadať, aby sme my alebo spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav - najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov,

  • podať sťažnosť proti takémuto spracovaniu na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov v Slovenskej republike. Toto ustanovenie sa nedotýka Vášho oprávnenia obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.


3. Ďalšie súvislosti používania internetových obchodov SAGANSPORT s.r.o.

Internetové obchody SAGANSPORT s.r.o. využívajú takzvané "cookies" a službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc. (Ďalej len "Google").


3.1 Čo sú to cookies a ako vyjadríte súhlas s ich používaním?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka internetového obchodu, ktoré umožňujú napríklad analýzu spôsobu jeho užívania návštevníkov. Internetové stránky, ktoré cookies do Vášho prehliadača uložili, vďaka nim následne spoznajú, či ste stránky už predtým navštívili, či máte tovar v košíku alebo rozpracovaný nejaký formulár, prípadne či ste prihlásení.

Potvrdením tlačidla v informačnej lište na internetovom obchode alebo jeho ďalším užívaním po jej zobrazení udeľujete svoj súhlas s využívaním súborov cookies, a tiež so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google a našou spoločnosťou. Ďalšie informácie o cookies a ich fungovanie sú obsiahnuté tu.


3.2 Môžete ukladanie súborov cookies vo svojom počítači nejako zabrániť?

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači, ktorý používate. V tomto ohľade prípadne kontaktujte výrobcu svojho internetového prehliadača. Ak si neželáte byť súčasťou štatistík Google Analytics, môžete si zvoliť ich blokovanie.

Odmietnutím používania cookies sa môže stať, že nebudete môcť plne využívať všetky funkcie bežne dostupné na stránkach internetového obchodu. Niektoré z cookies sú totiž pre ich bezchybnú prevádzku nevyhnutné. Považovali sme za vhodné Vás upozorniť na to, že síce nie ste bez ďalšieho povinní ich ukladanie akceptovať, ale môžete si tým spôsobiť aj určité užívateľské nepohodlie.


3.3 Ako Google využíva získané dáta?

Pokiaľ Vás zaujíma, ako spoločnosť Google využíva dáta, ktoré z prevádzky našich internetových obchodov získava, dozviete sa tieto informácie na tomto odkaze.


3.4. Remarketingové aktivity

Pre lepšie zacielenie a personalizáciu internetovej reklamy využívame služby ako je napríklad, AdWords od spoločnosti Google, prípadne aj ďalšie. Pre Vás to znamená, že sa Vám pri prehliadaní internetu zobrazuje reklama na produkty, o ktoré ste už v minulosti napríklad návštevou našich internetových stránok prejavili záujem. Tieto služby totiž na základe informácií zo súborov cookies využívajú poznatky o Vašom pohybe na webe na opísané účely. Ak si neželáte, aby boli tieto informácie k uvedeným účely využívané, je potrebné zodpovedajúcim spôsobom nastaviť Váš internetový prehliadač (nastavte svoj prehliadač, aby blokoval ukladanie informácií o priechodu webom).

Hľadáte individuálne riešenia? Kontaktovať icon