Prihlásiť

Obnoviť heslo

Registrovať

Fakturačná adresa
Dodacia adresa

Dopytový formulár

Reklamačný poriadok

Záruka na tovar je poskytovaná v rozsahu všeobecne platných predpisov a to počas 2 rokov. Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka je poskytovaná na chyby, ktoré vznikli pri výrobe a na výrobné vady, ktoré neboli viditeľné pri kúpe tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • mechanické poškodenie,

  • nesprávne používanie,

  • vystavenie tovaru nadmerným nárazom, váhe a úderom, horúčave a vlhku,

  • nadmerné opotrebovanie a úmyselné poškodenie tovaru,

  • neodborný servis.

Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Záručný list obsahuje meno a priezvisko, názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Ak to umožňuje povaha veci, stačí namiesto záručného listu kupujúcemu vydať doklad o kúpe tovaru, ktorý obsahuje uvedené údaje.

Miesto pre uplatnenie reklamácie

V prípade závady alebo výrobnej vady výrobku v záručnej dobe je miestom uplatnenia reklamácie hlavná prevádzka predajcu na adrese: SAGANSPORT s.r.o., Malcov 290, 086 06 Malcov.

Tovar zasielaný na reklamáciu alebo vrátenie nikdy nemožno poslať na dobierku.

V prípade reklamácie nás môžete kontaktovať:

E-mail:[email protected]
Telefón:
+421 911 252 012


Spôsob uplatnenia reklamácie

Pri vzniku prvej vady je nutné poškodený výrobok okamžite prestať používať, zabaliť a kompletný doručiť v čo najkratšej dobe na našu adresu. K reklamácii treba priložiť kópiu dokladu o zaplatení (faktúra, paragón), správne vyplnený formulár na reklamáciu (vrátane kontaktného e-mailu), ktorý okrem iného musí obsahovať aj presný popis závady. V opačnom prípade je predávajúci oprávnený reklamovaný tovar vrátiť zákazníkovi na doplnenie.

Po prijatí reklamovaného tovaru pošle predávajúci na email kupujúceho potvrdenie o prevzatí reklamácie (reklamačný protokol) a to najneskoršie do 48 hodín od prijatia reklamácie.

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerná požiadavka, môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len nejakej súčasti veci, výmenu súčasti. Ak nie je taký postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohla byť vec normálne používaná ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci, alebo má právo odstúpiť od zmluvy. Toto isté právo má kupujúci vtedy, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale ak nemôže kvôli opätovnému výskytu chyby po oprave vec normálne používať.

Ak kupujúci nepožaduje výmenu veci v prípade neodstrániteľných vád, má právo na primeranú zľavu z ceny veci, alebo môže odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má nárok požadovať preplatenie preukázateľných prepravných nákladov spojených so zasielaním reklamácie.

Zodpovednosť za vadu, na ktorú platí záručná doba zanikne, ak táto nebola uplatnená v záručnej dobe.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby , kedy kupujúci po skončení opravy bol povinný prevziať vec, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a dobe trvania opravy. Aj dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba hneď od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskoršie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Po ukončení reklamačného konania bude kupujúcemu poslaný protokol o ukončení reklamačného konania vrátane spôsobu jeho vybavenia.

Dôležité: Reklamovaný tovar v záručnej dobe musí byť na reklamáciu dodaný kompletne.

Reklamácia dopravy

Pokiaľ ste tovar prevzali (vychádza sa z podpisu dokumentu o prevzatí zásielky od prepravcu) predpokladáme, že tovar bol doručený v poriadku. Ak to tak nebolo, reklamáciu poškodenia tovaru počas dopravy nám nahláste čo najskôr, najlepšie do 3 dní od podloženého prevzatia zásielky. Túto reklamáciu nám oznámte (najlepšie mailom) a informujte prepravcu, ktorý túto reklamáciu vybavuje.

Doručenie reklamovaného tovaru

Reklamovaný tovar musí zákazník dopraviť osobne, alebo poslať na miesto uplatnenia reklamácie. V prípade posielania postupujte podľa inštrukcií v bode „Spôsob uplatnenia reklamácie“ reklamačného poriadku. Ak je reklamácia uznaná ako oprávnená, bude po jej vybavení zákazník vyzvaný k prevzatiu tovaru.

Zo zákona má spotrebiteľ nárok na preplatenie účelne vynaložených nákladov spojených s reklamáciou, čím sa samozrejme myslí oprávnená reklamácia.

FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

 

VRÁTENIE TOVARU V ZÁKONNEJ LEHOTE

Tovar zakúpený on-line cez e-shop sagansport.sk môžete do 14 dní od doručenia vrátiť bez udania dôvodu.

Tovar, ktorý vraciate, by mal byť nepoškodený a neopotrebený, v pôvodnom nepoškodenom obale a s visačkou. V prípade, že tovar vrátite v inom stave, vyhradzujeme si právo na strhnutie až 20% z vrátenej čiastky.

Pri vrátení celého obsahu balíčka vám samozrejme vrátime celú čiastku.
Nezabudnite do balíka priložiť vyplnenú návratku a spoloč
ne poslať na adresu e-shopu: SAGANSPORT s.r.o., Malcov 290, 086 06 Malcov.

VRATKOVÝ FORMULÁR

 

VÝMENA TOVARU

Tovar zakúpený online cez e-shop sagansport.sk vieme vymeniť za iný kus do 30 dní od doručenia. Postup je rovnaký ako pri vrátení tovaru, stačí vyplniť návratku, uviesť zmenu a napísať o aký tovar máte záujem.

Pokiaľ si želáte inú veľkosť, alebo farbu, je to jednoduché. Overte si dostupnosť tovaru na e-shope. V prípade že tovar požadovaných parametrov nenájdete online, nemáme ho už k dispozícii.

TIP: Pokiaľ sa nemôžete rozhodnúť medzi dvomi veľkosťami, neváhajte a objednajte si na skúšku obidve. Tú, ktorá vám nebude sedieť, môžete do 14 dní zdarma vrátiť.

FORMULÁR PRE VÝMENU TOVARU

Hľadáte individuálne riešenia? Kontaktovať icon